Actievoorwaarden Fit For Free ‘Deel je doel’-actie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Fit For Free ‘Deel je doel’-actie, hierna te noemen ‘actie’. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer of deelnemers uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van deze actievoorwaarden en daarmee in te stemmen. Ben je het niet eens met deze actievoorwaarden, dan kan je niet met de actie meedoen. De actie wordt georganiseerd door Fit For Free in samenwerking met Killerwork.

Artikel 1: Algemeen

 • Op deze actie- en deelnemersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde burgerlijke rechter in Nederland dan wel een door de organisatie aan te wijzen rechter.
 • Fit For Free heeft te allen tijde en zonder opgaaf van reden en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) het recht deze actie te (laten) beëindigen en/of (prijzen en/of actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de actiepagina van Fit For Free worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde zaken niet zijn voorzien, zal Fit For Free over deze gevallen beslissen.
 • Deelname aan deze actie is uitsluitend toegestaan aan personen die tijdens de actieperiode woonachtig zijn in Nederland en dus een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben.

Artikel 2: Gegevens

 • Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres). Fit For Free is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met deelnemers.
 • U garandeert dat alle door uw verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf of anderen opgeven, komen niet in aanmerking voor toekenning van de prijs en kunnen door de organisatie worden uitgesloten van deelname.

Artikel 3: Actie

 •  Deelname
  • De actie bestaat uit de mogelijkheid tot het winnen van een MINI met een winkelwaarde van €20.571,00 of één van de 50 Fitbit Charges 2 met een winkelwaarde van €159,00. Deelnemen kan middels het delen van je doel en het volledig invullen van het formulier op fitforfree-deeljedoel.nl.
 •  Hoe en wanneer kunt u meedoen?
  • De actie loopt van 27 december 2016 tot en met 14 februari 2017.
  • U kunt deelnemen aan deze actie door je doel je te delen en je gegevens in te vullen op de actiepagina fitforfree-deeljedoel.nl.
 • Speelwijze
  • Alleen de personen met volledig en juist ingevulde contactgegevens maken kans op het winnen van een van de prijzen.
  • Per e-mailadres kan één keer mee worden gedaan.
  • Racistische doelen en doelen waarin gescholden wordt of waar beledigende en kwetsende dingen instaan worden automatisch uitgesloten.
  • Deelname is mogelijk van 27 december 2016 tot en met 14 februari 2017. Uit alle deelnemers wordt door middel van loting de winnaar gekozen.
  • De trekking vindt plaats op 15 februari 2017 op onpartijdige wijze.
 • Prijzen
  • De winnaars ontvangen een MINI of één van de 50 Fitbit Charges 2.
  • Om kans te maken op de hoofdprijs, een MINI, dien je minimaal 18 jaar of ouder te zijn en ben je in het bezit van een geldig rijbewijs.
  • Indien je jonger bent dan 16 jaar dan mag je wel meedoen om kans te maken op een van de 50 Fitbit Charges 2, mits een wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een van je ouders) toestemming verleent voor de deelname aan deze actie.
  • De winnaar wordt op de hoogte gebracht door middel van een aankondiging via e-mail. Bij enige vorm van twijfel of bij het niet (tijdig) wettelijk kunnen legitimeren, behoudt Fit For Free zich het recht voor om zonder opgave van reden en zonder melding vooraf winnaars van verdere deelname uit te sluiten.
  • Door deelname aan deze actie stemt de deelnemer in met eventuele promotionele activiteiten in het kader van deze actie en de prijsuitreiking daarvan. Dit betekent dat winnaars met naam en foto op de website van Fit For Free kunnen worden getoond.
  • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
  • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld. De prijzen kunnen ook niet worden geruild.
  • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Fit For Free.
  • De winnaars van de prijzen worden uiterlijk 17 februari 2017 bekend gemaakt.

Artikel 4: Aansprakelijkheid en persoonsgegevens

 • Aansprakelijkheid
  • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor:
   • de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer;
   • storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens.
  • Fit For Free en alle door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade of letsel als gevolg van (deelname aan) deze actie. Specifiek: Fit For Free is niet aansprakelijk voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de actie of de inzet van de uitgekeerde prijzen.
  • Fit For Free is niet aansprakelijk voor het staken of onderbreken van de actie als gevolg van technische of andere problemen die buiten de invloedssfeer van Fit For Free vallen.
  • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Fit For Free aan de actie en het beheer van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Fit For Free is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Fit For Free.
  • De website van de actie is gecontroleerd op aanwezigheid van bekende computervirussen en getest op meerdere computersystemen. Een garantie op de afwezigheid van computervirussen kan echter nimmer worden gegeven. Fit For Free en Killerwork zijn niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software- drivers en browser-plugins.
  • Fit For Free is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van deze website. Personen die misbruik maken van deze website, zullen op verzoek worden doorgegeven aan de autoriteiten.
  • In het geval dat wordt geoordeeld dat Fit For Free wel aansprakelijk is voor enige schade, dan is het bedrag van de schade beperkt tot het bedrag dat de verzekering uitkeert. In het geval de verzekering niet uitkeert dan is in voornoemd geval het bedrag van de schade beperkt tot de waarde van één Fitbit Charge 2
 • Persoonsgegevens
  • De door de deelnemer(s) in verband met deze actie verstrekte persoonsgegevens worden verzameld en opgenomen in een gegevensbestand conform de privacy policy en Algemene voorwaarden (Fit For Free website). De persoonsgegevens worden gebruikt voor de trekking van de prijzen en om je op de hoogte te brengen van de uitslag van de actie.

Artikel 5: Rechten Fit For Free

 • Fit For Free behoudt zich het recht voor te allen tijde deelname aan de actie op te schorten of te beëindigen indien er op enige wijze in strijd wordt gehandeld met de voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgaaf van reden, naar eigen inzicht zonder dat Fit For Free hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 • Fit For Free behoudt zich tevens het recht voor om de actie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen die kunnen worden gewonnen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
 • Bij de uitoefening van deze rechten en het hanteren van de actievoorwaarden zal Fit For Free in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen handelen.

Artikel 6: Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over de actie, neem dan contact met ons op. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op uw vraag en/of opmerking conform onze klachtenprocedure. Om in behandeling genomen te worden, moet een klacht deugdelijk zijn gemotiveerd.

Fit For Free
Postbus 128
2350 AC Leiderdorp
marketing@fitforfree.nl